Спечели с Raider

българската марка майсторски инструменти

1x

Електрически скутер

50x

Ножче/клещи Raider

100x

Светодиодна лампа Raider

Регистрация

продукт на Raider


Регистрациите са затворени !


Как да участвам

Научете повече как може да се включите в играта

ПРАВИЛА

за провеждане на промоционална игра Raider Пролет 2017

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. С осъществяването на покупка и регистрацията си на www.igra.raider.bg съгласно настоящите условия участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на страницата на Организатора в www.igra.raider.bg Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени същият следва да прекрати участието си в Играта чрез изпращане на изрично изявление до Организатора.

1.4. Играта предоставя възможност за получаването на следните награди:

1 голяма награда – електрически скутер – тегленето на голямата награда ще бъде осъществено на 02.06.2017 г.

150 малки награди – общо 50 броя брандирани джобни ножчета Raider и общо 100 броя брандирано фенерче Raider. Тегленията на малките награди ще се осъществят на 18.04.2017, 08.05.2017 и 26.05.2017 по 50 броя на всяко теглене.

Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД, ЕИК 121833797 (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 1.04.2017 г. до 31.05.2017 г. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на страницата на Организатора в www.igra.raider.bg.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: www.igra.raider.bg

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 1.03.2017 г. до 31.05.2017 г. е закупило инструмент/машина Raider на единична стойност над 40 (четиридесет) лева с ДДС и е осъществило регистрация на покупката си на www.igra.raider.bg с посочване на модела на закупения инструмент, три имена, email и телефонен номер. Регистрацията представлява безусловно приемане на настоящите Правила на промоционалната игра.

4.3. В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрацията си и споделянето, участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

4.4. Всеки участник следва да разполага с валиден e-mail адрес. Всеки участник може да участва само с един валиден e-mail адрес. Дублирани email-и или различни email-и, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни, като Огранизаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Играта на това основание.

Всеки валиден email ще се счита за един участник. Организаторът ще приема за един и същ участник, всеки който е посочил един и същ e-mail.

4.5. Участниците могат да участват неограничен брой пъти, но могат да спечелят само една седмична награда. Участниците, които са спечелили седмична награда, имат право да участват в тегленето за спечелване на голямата награда.

4.6. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес: www.igra.raider.bg

5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта в www.igra.raider.bg, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на www.igra.raider.bg.

5.3. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора. Всяка покупка може да бъде регистрирана за участие в Играта еднократно.

5.4. Всяко лице има право да участва в Играта само с един email.

5.5. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 1.03.2017 г. до 31.05.2017 г. е закупило инструмент/машина Raider на единична стойност над 40 (четиридесет) лева с ДДС и е осъществило регистрация на покупката си на www.igra.raider.bg с посочване на модела на закупения инструмент, три имена, email и телефонен номер.

На всеки две седмица измежду всички осъществили регистрация през конкретните седмици, част от промоционалния период, чрез провеждане на томбола на случаен принцип се определят 50 участника, които получават една от следните седмични награди – фенерче Raider или джобно ножче Raider.

След изтичане на промоционалния период измежду всички участници, извършили регистрация, се избира един участник, който да получи голямата награда.

5.6. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват несъществуващи/фалшиви email-и, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, многократна регистрация на една и съща покупка, и др.

5.7. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.6, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата www.igra.raider.bg може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

5.8. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.

 

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

6.1. Участниците, спечелили наградата, се обявяват в страницата www.raider.bg и www.fb.com/RaiderPowerTools, както и на посочените email-и от печелившите при регистрация. В срок от 4 работни дни всеки участник следва да изпрати отговор на получения email с трите си имена по лична карта, адрес, телефон за връзка и копие от гаранционна карта на закупения продукт.

6.2. В случай че в срока по т. 6.1. участник не изпрати отговор, се счита, че участникът се отказва от наградата и Организаторът има право на негово място да посочи за печеливш друг участник.

6.3. Наградата се получава по следния начин: чрез куриер на посочен адрес от участника за сметка на Организатора.

6.4. Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия само срещу представено изрично нотариално заверено пълномощно.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, облаги, друга предметна награда или стоки.

6.6. Разноските по транспорт и доставка на наградата се поемат от организатора.

6.7. Печелившият на голямата награда в Играта с получаването й се съгласява да бъде фотографски заснет, като Организаторът има право да използва фотографските му изображения по начини и за цели, каквито намери за добре, включително за промоционални и рекламни цели.

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

 

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати изявление до Организатора.

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради обективни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www.igra.raider.bg и или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.igra.raider.bg

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата www.igra.raider.bg или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Участието в Играта е доброволно. При необходимост всеки участник предоставя на Организатора трите си имена, телефон, адрес и e-mail за контакт. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

9.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

9.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

9.4. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в Играта.

9.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

9.6. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

9.7. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.

9.8. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

 

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.igra.raider.bg за периода на провеждане на Играта.

10.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

10.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

10.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

10.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

10.6. Настоящите правила влизат в сила на 1.04.2017 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.igra.raider.bg. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

 

Печеливши

продукт на Raider

Голямата награда

Голямата награда

Електрически скутер

Печеливш

Валери Илиев Иванов

Светодиодна лампа Raider

Брандирана стилна светодиодна лампа Raider

Печеливш Населено място
Cîndea Flavius Cîndea
dobrin stankov mirchev Варна, Варна
sebaidin sadakov sebaidin Бяла, Русе
vanq ivanova angelova polski trambe6
Адриана Недкова Николова Бургас
Александър Иванов Душков Видин, Видин
Анита Здравкова Гаврилова София, София (столица)
Антоанета Георгиева Симеонова София
Аспарух Александров Радев Варна
Атанас Петров Петров Добрич
Бисер Милчов Фърков Кюстендил, Кюстендил
Божидар Спасов Стефанов Шумен
Борис Иванов Иванов Пловдив, Пловдив
Борислав Борисов Кънчев София, София (столица)
Боян Любомиров Илиев
Валери Венциславов Петров Пловдив
Васил Иванов Иванов Троян, Ловеч
Венелин Любомиров Божилов София
Венцислав Гечев Стефанов София, София (столица)
Веселин Ванев Митев Плевен, Плевен
Веселин Димитров Палаузов Варна
Веселин Цветков Маринов с.Гложене общ.Козлодуй обл.Враца
Веселин Георгиев Димитров Тервел, Добрич
Виктор Кирилов Александров {{ city }}
Галин Милчев Генчев Шумен, Шумен
Галин Георгиев Денев Попово, Търговище
Галин Милчев Генчев Шумен, Шумен
Георги Митев Радев Бургас, Бургас
Георги Василев Вълчинов Варна, Варна
Гергана Костадинова Карачомакова Ивайловград
Герчо Маринов Герчев Шумен
Гюнер Халил Хакъ Дулово, Силистра
Данчо Бинев Йорданов Ямбол
Диан Ивелинов Люцканов Суворово, Варна
Диана Симеонова Стефанова София
Димитър Николов Коев Пловдв
димитьр георгиев мичев София, София (столица)
Добрин Савов Гавраилов Балчик, Добрич
Евелина Монева Крето София, София (столица)
Ерхан Ахмедов Мюмюнов Момчилград, Кърджали
Живко Димитров Пиронков Асеновград, Пловдив
златка трифонова чергарова
Ивайла Иванова Иванова Русе, Русе
Иван Росенов Великов Казанлък, Стара Загора
Иван Василев Иванов с.Оходен,общ.Враца,област Враца
Иван Йорданов Чолаков Варна
Иван Василев Иванов
ИВАН ПАРУШЕВ БОЛГРАДОВ Ямбол, Ямбол
иванка христова радева Бяла, Русе
Ивелин Тодоров Маринов гр.Русе
Илиян Николаев Ненков
Йовка Атанасова Събранска Ямбол
Йордан Пламенов Пенчев Разград, Разград
Йордан Стефанов Аврамов Горна Оряховица, Велико Търново
Йордан Пенчев Петров Пловдив
Калин Давидов Давидов София, София (столица)
Калоян Димитров Димитров Варна, Варна
Костадин Красимиров Костадинов Пловдив, Пловдив
костадин светославов писанов Пловдив
Красимир Марков Енев Варна, Варна
Красимир Ангелов Ангелов Айдемир, Силистра
Красимира Тодорова Иванова Варна
Кръстю Петров Бързаков Пловдив, Пловдив
Любим Йорданов Йорданов Плевен
Любомир Симеонов Иванов Ловеч, Ловеч
Люсиен Хараламбиев Тишев София
Манчо Хубенов Дурев Чепинци, Смолян
Милен Костадинов Костадинов Пловдив
Младен Златков Недев Шумен, Шумен
Младен Димитров Коларски София, София (столица)
Момчил Николаев Иванов гр. София
николай йорданов иванов Перник, Перник
Николай Красимиров Спасов Момин проход, София
Николай Иванов Джоков Монтана, Монтана
Николай Младенов Тодоров Семерджиево, Русе
николай иванов анастасов раднево
Николай Райков Терзийски Самоков
Орлин Орлинов Енчев
Пенчо Александров Костадинов гр.Свищов
Петко Иванов Петков Русе
Петър Илиев Петров Плевен, Плевен
Петър Стойчев Петров Варна
Петър Иванов Йонов Плевен, Плевен
Петър Илиев Петров Габрово, Габрово
Петьо Антонов Александров София
Пламен Николов Панев Провадия
Радослав александров костов Плевен, Плевен
Роберт Иванов Божков София
Рюстем Неджатиев Рюстемов Две могили, Русе
Станимир Христов Серафимов Севлиево
Станко Запрянов Милянов Хасково, Хасково
Теодор Владимиров Петков Плевен
Теодор Тошков Николов Бургас
Тихомир Великов Тодоров София, София (столица)
Тодор Стефанов Павлов Айтос, Бургас
Тони Валентинов Богданов Видин
Фейзи Джемал Камбер
Цветелина Димитрова Иванова Габрово, Габрово
Янчо Тодоров Генов Средец, Бургас
Ножче/клещи

Инструментът, който трябва да има всеки майстор

Печеливш Населено място
Исмаил Февзи Мустафа Търговище
Asen Borisov Atanasov Svistov
David Francisco terrones Бургас, Бургас
Eduard Eremiev Meloyn Пловдив, Пловдив
Hristo Milkov Iliev Шумен
ivan vasilev ivanov sofia
Албена Иванова Ангелова Стара Загора
Ангел Людмилов Георгиев Русе
Атанас Костадинов Бояджиев с. Баня
Божидар Тодоров Табаков
Бойко Ченков Изевков Раковски,Пловдив
Борис Димитров Динев Златитрап, Пловдив
Валентин Димитров Ванкин Мъглиж{{ city }}
Валентин Давидков Горанов Монтана
Валери Тодоров Николов Петрич, Благоевград
веселин асенов кьосев Кърджали, Кърджали
Георги Асенов Нанов Пловдив
Георги Иванов Масълски {{ city }}Попово
Георги Христов Петков Плевен, Плевен
Даниел Валериев Йорданов Перник, Перник
Денислав Красимиров Апостолов Плевен
Деян Младенов Ефремов град Варна
Диан Енчев Николов Русе, Русе
Димитър Илиев Димитров Русе
Иван Иванов Иванов Габрово, Габрово
Иво Йорданов Бежанов Русе, Русе
Илиян Ройчев Ройчем Монтата
Илиян Димитров Борисов Враца, Враца
Катя Тодорова Георгиева Варна
Кръстин Енчев Николов Варна, Варна
Лазар Митков Попов Орешак, Ловеч
Лидия Иванова Павлова Варна
Магдалена Валентинова Иванова София, София (столица)
Мариян Иванов Христов София, София (столица)
Марсел Дамянов Велинов Монтана
Никола Иванов Иванов Соколица, Пловдив
Николай Петров Миланов
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ГЕШЕВ ВАРНА
Петко Иванов Григоров Долна Оряховица, Велико Търново
Пламен Василев Пъшев Плевен
Рени Стоименова Вагалинска Благоевград, Благоевград
Росен Георгиев Рачев Търговище, Търговище
Руслан Костов Скулев Варна, Варна
Светослав Димитров Симеонов Плевен, Плевен
Стефан Филипов Анов Тръстеник, Плевен
Стоян Йорданов Нешколов с.Гиген
Теменужка Димитрова Дановска София
Тодор Пандов Митев Долни чифлик, Варна
Христиана Иванова Драганова
Юлиян Атанасов Михайлов София, София (столица)