Спечели с Raider

българската марка майсторски инструменти

1x

скутер Peugeot

25x

Раница Raider

100x

Ножче/клещи Raider

Регистрация

продукт на Raider


Регистрациите са затворени !


Как да участвам

Научете повече как може да се включите в играта

ПРАВИЛА

за провеждане на промоционална игра Raider Есен 2017

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. С осъществяването на покупка и регистрацията си на www.igra.raider.bg съгласно настоящите условия участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на страницата на Организатора в www.igra.raider.bg Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени същият следва да прекрати участието си в Играта чрез изпращане на изрично изявление до Организатора.

1.4. Играта предоставя възможност за получаването на следните награди:

1 голяма награда – скутер Peugeot – тегленето на голямата награда ще бъде осъществено на 24.11.2017 г.

125 малки награди – общо 100 броя брандирани джобни ножчета Raider и общо 25 броя брандирани раници Raider. Тегленията на малките награди ще се осъществят на 02.10.2017, 16.10.2017, 30.10.2017, 13.11.2017 и 24.11.2017 по 25 броя на всяко теглене.

Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД, ЕИК 121833797 (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 18.09.2017 г. до 17.11.2017 г. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на страницата на Организатора в www.igra.raider.bg.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: www.igra.raider.bg

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 1.09.2017 г. до 17.11.2017 г. е закупило инструмент/машина Raider на единична стойност над 40 (четиридесет) лева с ДДС и е осъществило регистрация на покупката си на www.igra.raider.bg с посочване на модела на закупения инструмент, дата на покупка, три имена, email и телефонен номер. Регистрацията представлява безусловно приемане на настоящите Правила на промоционалната игра.

4.3. В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрацията си и споделянето, участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

4.4. Всеки участник следва да разполага с валиден e-mail адрес. Всеки участник може да участва само с един валиден e-mail адрес. Дублирани email-и или различни email-и, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице с една и съща покупка, се считат за невалидни, като Огранизаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Играта на това основание.

Всяка уникална комбинация от валиден email и покупка ще се счита за един участник. Организаторът ще приема за един и същ участник, всеки който е посочил един и същ e-mail.

4.5. Участниците могат да участват с неограничен брой покупки, но могат да спечелят само една седмична награда. Участниците, които са спечелили седмична награда, имат право да участват в тегленето за спечелване на голямата награда.

4.6. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес: www.igra.raider.bg

5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта в www.igra.raider.bg, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на www.igra.raider.bg.

5.3. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора. Всяка покупка може да бъде регистрирана за участие в Играта еднократно.

5.4. Всяко лице има право да участва в Играта само с един email.

5.5. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 1.09.2017 г. до 17.11.2017 г. е закупило инструмент/машина Raider на единична стойност над 40 (четиридесет) лева с ДДС и е осъществило регистрация на покупката си на www.igra.raider.bg с посочване на модела на закупения инструмент, дата на покупка, три имена, email и телефонен номер.

На всеки две седмица измежду всички осъществили регистрация през конкретните седмици, част от промоционалния период, чрез провеждане на томбола на случаен принцип се определят 25 участника, които получават една от следните седмични награди – раница Raider или джобно ножче Raider.

След изтичане на промоционалния период измежду всички участници, извършили регистрация, се избира един участник, който да получи голямата награда.

5.6. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват несъществуващи/фалшиви email-и, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, многократна регистрация на една и съща покупка, и др.

5.7. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.6, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата www.igra.raider.bg може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

5.8. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.

 

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

6.1. Участниците, спечелили наградата, се обявяват в страницата www.raider.bg и www.fb.com/RaiderPowerTools, както и на посочените email-и от печелившите при регистрация. В срок от 5 работни дни всеки участник следва да изпрати отговор на получения email с трите си имена по лична карта, адрес, телефон за връзка и копие от гаранционна карта на закупения продукт и касовата бележка.

6.2. В случай че в срока по т. 6.1. участник не изпрати отговор, се счита, че участникът се отказва от наградата и Организаторът има право на негово място да посочи за печеливш друг участник.

6.3. Наградата се получава по следния начин: чрез куриер на посочен адрес от участника за сметка на Организатора.

6.4. Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия само срещу представено изрично нотариално заверено пълномощно.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, облаги, друга предметна награда или стоки.

6.6. Разноските по транспорт и доставка на наградата се поемат от Организатора.

6.7. Печелившият на голямата награда в Играта с получаването й се съгласява да бъде фотографски заснет, като Организаторът има право да използва фотографските му изображения по начини и за цели, каквито намери за добре, включително за промоционални и рекламни цели.

6.8. Разноските за всички изискуеми от закона регистрации, застраховки и други документи от съответните държавни институции за голямата награда са за сметка на участника, който я спечели.

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

 

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати изявление до Организатора.

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради обективни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www.igra.raider.bg и или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.igra.raider.bg

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата www.igra.raider.bg или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Участието в Играта е доброволно. При необходимост всеки участник предоставя на Организатора трите си имена, телефон, адрес и e-mail за контакт. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

9.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

9.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

9.4. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в Играта.

9.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

9.6. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

9.7. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта при изрично искане от участника. Организаторът си запазва правото да разпраща търговска информация за бъдещи активности, като участника по всяко време ще може да се отпише и да прекрати получаването на бъдещи писма.

9.8. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

 

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.igra.raider.bg за периода на провеждане на Играта.

10.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

10.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

10.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

10.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

10.6. Настоящите правила влизат в сила на 18.09.2017 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.igra.raider.bg. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

 

Печеливши

продукт на Raider

Голямата награда

Голямата награда

Скутер Peugeot

Печеливш

Живка Добрева Чанева

Бургас

Раница Raider

Брандирана стилна раница Raider

Печеливш Населено място
Denislav Rangelov Rangelov Plovdiv
Dimitar Marinov Dimitrov Elin Pelin
taner lyutfiev redjebov slivo pole
Андрей Атанасов Балахуров София
Владимир Здравков Анастасов София
Вячеслав Танков Митов Варна
Георги йорданов колев добрич
георги игнатов жечев балчик
Димчо Христов Димов гр.Добрич
Динко Николов Костов Провадия
Добромир Кирчев Иванов Добрич
Елена Генчева Стоянова с.Маленово
Ерджан Хикмет Сюлейман Село Манолич
Здравко Славов Йорданов Пловдив
Здравко Йорданов Грахльов София
Иваило Евтимов Христов Дивотино
Иван Емилов Мирчев
Камен Янчев Стоянов Варна
Красимир Стефанов Костадинов Добрич
Михаил Иванов Михайлов Варна
Николай Василев Топузов София
Пламен Иванов Борисов Благоевград
Ралица Евгениева Василева
Рашко Желязков Стоянов Бургас
Тодор Мариусов Андреев Гр. СОФИЯ
Ножче/клещи

Инструментът, който трябва да има всеки майстор

Печеливш Населено място
Dimitar Valentinov Valchev Sofia
Tatiana Safronova Anatolievna Равнец
Александър Кирилов Александров София
Ангел Георгиев Ненков Пловдив
Ангел Георгиев Чепишев Варна
Антоанета Кирилова Кирова Горна оряховица
Антони Боянов Георгиев
Аптула Неджиб Хюсеин с.Зайчар
Бисер Александров Георгиев гр.София с.Волуяк
Богдан Бончев Близнаков гр.Плачковци
Божидар Милчев Николов гр. Перник
Борис Иванов Иванов Пловдив
Борислав Митков Борисов гр. Плевен
Владимир Маринов Радев Шумен
Владимир Петров Гайдаров Русе
Владимир Йорданов Данев София
Георги Ботев Ботев Лясковец
Георги Александров Атанасов гр. Лясковец
Георги Борисов Качев Пловдив
Георги Делчев Сталев Димитровград
Георги Янков Стоянов Бургас
Георги Ванчев Георгиев с .Труд
Георги Евгениев Георгиев Шумен
Георги Стефанов Станев Трявна
ДЕЛЧО АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ СОФИЯ
Диана Йорданова Славова Варна
Димитър Здравков Киров Пловдив
Димитър Александров Бабайков Гр. Асеновград
Димитър Руменов Русев Пловдив
Добромир Кирчев Иванов Добрич
Добромир Рашков Рашев Варна
Емил Иванов Бачев София
Емил Стоянов Димчев Бургас
здравко Йорданов бончев свищов
Ивайло Живков Иванов Раднево
Ивайло Димитров Диков Ботевград
Ивалин Василев Иванов село Мадара, област Шумен
Иван Георгиев Димитров София
Иван Павлов Иванов Дупница
Иван Кънчев Иванов Карнобат
Иван Николаев Петров Хасково
Иван Георгиев Богданов хисаря
Ивелин Денев Желев Добрич
Ивелина Иванова Георгиева Нови Искър кв. Курило
Илиян Димитров Борисов Враца
Йордан Иванов Илиев Варна
Катерина Николова Панайотова Дупница
КРАСИМИР ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ с. СТЕФАНОВО област Добрич
Красимир Георгиев Илиев Кюстендил
Любомир Иванов Любенов с.Джулюница обл.Русе
Марин Петков Маринов гр.Раднево
Марио Иванов Камбуров Пловдив
Марияна Иванова Стоянова Добрич
Мехмед Реби Мехмед Търговище
Мирослав Красимиров Тодоров Видин
Мирослав Георгиев Георгиев Варна
Мирослав Славчев Горновски Варна
Мирослав Малешков Германов гр. Стара Загора
Митко Владимиров Методиев Видин
Наталия Тодорова Николова-Полихронова
Николай Иванов Лепоев София
Николай Митев Желев с.Трънково, общ.Раднево, обл.Стара Загора
Огнян Трифонов Обретенов с. Червена вода, Русенска
Павел Младенов Тодоров Село николово
Петко Йонков Йонков Севлиево
Петър Димитров Димитров София
Петър Пеев Пеев Габрово
Пламен Петков Куманов Попово
пламен димитров йорданов нови пазар
Пламен Василев Караджов гр. Пазарджик, България
РАДКА Нечева Ганчева
Радослав Атанасов Атанасов Варна
Радослав Митков Дончев Варна
Радослав Петров Тодоров Дупницс
Росен Иванов Георгиев гр.Белослав
Румен Валентинов Терзиев София
Румен Иванов Кайтазов гр. Сандански
Сашо Петков Иванов гр. Плевен
СВЕТЛА МИРЧЕВА КАРАУЛАНОВА ПЛОВДИВ
Симеон Владимиров Петков Божурище
Сирма Тимова Костова София
Спас Благоев Спасов Бургас
Станимир Иванов Попов Самоков
Тихомир Николаев Тенев
Тихомир Валентинов Маринов Малорад
тодор иванов колчаков панагюрище
Тони Красимиров Тодоров Бургас
Христо Димов Костадинов Пловдив
Христо Янакиев Янакиев Габрово
Цветана Пекова Костова Гр.Видин
Явор Господинов Янев